فناوری های همگرا

این فناوری ها به چهار شاخه اطلاعات ، زیستی وشناختی و نانو می باشد که در هم افزایی و یکپارچگی با همدیگر قادرند به

نیازهای انسانی پاسخگو باشند.


Copyright © 2017 ASIANICK Co. All Rights Reserved | Designed & powered by grandsiteco.com