مدل ERP شرکت Epicor

Signature Methodology در شرکت Epicor

شركت Epicor يكي از شركت هاي توليدكننده ERP مي باشد. خدمات شركت Epicor شامل برنامه ريزي و طراحي و اعتبارسنجی و استقرار میباشد. متدولوژي اين شركت SIGNATURE   بوده و از 5 فاز متوالي تشكيل شده است.: آماده سازي ، تدوین نقشه راه ، طراحي ، اعتبار سنجي و استقرار و توسعه  . هر مرحله شامل بخش های مجزا بوده كه با مجموعه اي از ورودي ها تکمیل میگردند. استفاده از ابزارها و تكنيك ها و همچنين ارائه فرآيندهاي ثبت نام و نحوه اجرا و حركت رو به جلوي فرآيندها در طول پروژه مشخص خواهد شد.

 

 

معرفي فازها :

فاز1 : آماده سازي (Prepare) : در اين فاز شناسايي و تعريف محدوده و الزامات مشخص مي گردد.

ارائه مشاوره در این مرحله شامل   برآورده سازي انتظارات و نياز  و اعتبارسنجي  با توجه به بودجه اختصاص يافته میباشد.

 

فاز2 :نقشه راه ( Plan ) : شروع رسمي پياده سازي و ايجاد پايه و اساس توسط مديرپروژه  و مطابقت منابع و جداول زماني و اتمام پروژه را مشخص مينمايد و از معيارهاي كليدي موفقيت كسب و كار،  موفقيت پروژه و فرآيند كسب و كار ، را اندازه گيری میکند .

شروع پروژه : اين مرحله چارچوبي براي پياده سازي موفق پروژه با ارائه استراتژي ارتباطي و تعيين اولويت هاي پروژه مي باشد.

هسته راه اندازي تيم پروژه : در هنگام راه اندازي پروژه ، اهداف اصلي و اولويت ها و چشم انداز و چارچوب پروژه ومحدوده و زمان و بودجه را به تيم معرفی کرده  و بتواند براي آن برنامه ريزي مناسب داشته باشد.

فرآيند بررسي : نقد و بررسي به عنوان يك بخش استاندارد از پياده سازي مي باشد.

طرح مديريت پروژه : در اين بخش طرح مورد نياز از پروژه شناسايي گرديده و نقش ها و مسئوليت ها و انتظارات و خطرات

احتمالي شناسايي و مورد نظارت و اندازه گيري قرار مي گيرد.

شركت راه اندازي پروژه : حامي اجرايي پروژه براي معرفي و شروع پروژه مي باشد.

 

فاز3 : طراحي : (Design): در این مرحله، كارشناسان موضوع خود رامطرح كرده و شروع به استفاده از سند سازمان و طرح سوالات مختلف براي نيازهاي سيستم در  راستای پيكربندي و شناسايي نيازها و ارائه توصيه هاي مناسب به سازمان و يا كسب و كاري كه مد نظر است ارائه مي دهند.

 

فاز4 : اعتبار سنجي ( Validate ) : هدف از اين مرحله اعتبارسنجي - اطمينان از اینکه تمام عمليات و روش هاي كسب و كار بدرستي اجرا شده و سيستم با موفقيت مستند شده است. تست و تاييد اعتبار مي تواند بر اساس اندازه و پيچيدگي كسب و كار متفاوت باشد . تاييد اعتبار با تست كردن كاربر آغاز مي شودو اين روند عملياتي مي تواند مسائل فني سيستم را نشان دهد.

 

فاز 5 : استقرار و توسعه ( Deploy ) : در اين بخش با ارائه يك برنامه ريزي خوب و دقيق مي توان فعاليت ها را سازماندهي كرد و میتوان با كنترل سازمان و يا كسب و كار، آنها را از مسير بحراني به سمت مسير موفق هدايت نمود. هدف برنامه ريزي مناسب با هماهنگي و يكپارچگي و جلوگيري از خطرات و كاهش ریسک و  تضمین موفقيت كسب و كار باشد.گام بعدي آموزش كاربران است بنحوی که آموزش درست كاربران، كمك زيادي به موفقيت پروژه مي نمايد.

 

براساس پژوهش سید حسین اردهالی

منبع مقاله : 

http://encompass-inc.com/pdfs/Epicor-Signature-Methodology-BR-LT-ENS.pdf

 


Copyright © 2017 ASIANICK Co. All Rights Reserved | Designed & powered by grandsiteco.com