تفاهم نامه پارک علم و فناوری
1395/12/5

در بهمن ماه 1395 تفاهم نامه تجاری سازی شرکتهای دانش بنیان بین فن بازار بین الملل ایرانیان و مبتکران کسب و کار آسیا نیک منعقد شد .

پارک علم و فناوری